Menu

Obchodní podmínky

Smluvní strany

 1. Prodávající : THERMOFAS CZ s.r.o., U Vodojemu 1273/30, 693 01 Hustopeče, společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeného Krajským soudem v Brně v oddíle C, vložka 82691 IČ: 02843161, DIČ: CZ02843161 Bankovní spojení: Fio banka, č.ú.: 2900583175/2010

Dále jen „Prodávající“

 1. Kupující – fyzická osoba – konečný spotřebitel, fyzická nebo právnická osoba – podnikatel, který provádí nákup prostřednictvím internetového obchou Thermofas CZ s.r.o.

Dále jen „Kupující“

Práva a povinnosti Prodávajícího

 1. Prodávající má povinnost vyřídit závaznou objednávku a odeslat objednané zboží v co nejkratším možném termínu, obecně do 5 pracovních dnů od úhrady ceny objednávky Kupujícím na účet Prodávajícího (dle dostupnosti jednotlivých položek zboží a dopravních možností dodavatele nebo dopravce).
 2. Prodávající je povinen uskutečnit dodávku do místa, které uvedl Kupující v objednávce (nebylo-li dohodnuto jinak a to pouze písemnou formou).
 3. Prodávající má právo odmítnout objednávku. Neprodleně je povinen uvědomit kupujícího za účelem dohody o dalším postupu.
 4. Prodávající má právo požadovat po Kupujícím podpis písemné Kupní smlouvy a to zejména v případě sortimentně nebo finančně náročnější objednávky.
 5. Prodávající si vyhrazuje právo zrušit objednávku nebo její část v těchto případech:
  • zboží se již nevyrábí, nedodává nebo je v současné době vyprodáno
  • u zboží se změnila výrazným způsobem cena od výrobce nebo smluvního dodavatele
  • u zboží je zjevně uvedena chybná cena, rozměry, měrné jednotky nebo množství v balení
  • prodávající není schopen dodržet dohodnutou cenu dopravy
  • v případě, kdy výrobci/dodavatelé oznámí zvyšování cen (obecně veškeré tepelné izolace), zároveň stanoví nejzazší termín přijímání objednávek za současné ceny (toto datum je uvedeno v každé sekci zboží), nové ceny výrobci/dodavatelé nezveřejnili a tudíž není Prodávající schopen ceny aktualizovat

V případě, že tato situace nastane, se Prodávající zavazuje, že bude neprodleně kontaktovat Kupujícího za účelem dohody o dalším postupu (náhrada objednaného zboží jiným, zrušení objednávky, atd.

Práva a povinnosti Kupujícího

 1. Kupující je povinen při registraci uvést pravdivé a úplné informace a v případě dodání objednaného zboží na jinou adresu, je toto povinen uvést v objednávce. V případě, že zboží nebude přebírat osobně, je povinen uvést kontaktní osobu
 2. Kupující je povinen odebrat objednané zboží a zaplatit kupní cenu, včetně případné ceny za dopravu zboží, vykládání zboží a přepravní palety. S konečnou cenou je kupující vyrozuměn již při vyplnění objednávky (vyjma dodatečného upřesnění ceny za dopravu, vykládání a ceny za přepravní palety).
 3. Kupující má právo stornovat objednávku, je však povinen uhradit Prodávajícímu veškeré náklady se stornováním objednávky spojené. Bude-li se jednat o nestandardní zboží je prodávající oprávněn účtovat storno poplatek ve výši 25% prodejní ceny. Bude-li se jednat o zboží vyrobené na přímou zakázku Kupujícího a bylo-li již započato s výrobou (nebo dodávkou potřebných materiálů) je povinen uhradit Prodávajícímu veškeré náklady spojené se stornováním objednávky.
 4. Kupující má právo na vymazání svých osobních údajů z databáze prodávajícího až po vypršení záruční doby na dodané zboží, pokud o to požádá.

Objednání zboží

 1. Veškeré objednávky provedené prostřednictvím internetového obchodu Prodávajícího nebo jiným způsobem Prodávajícímu předané (pošta, e-mail, osobně) jsou považovány za závazné. Aby mohla být objednávka akceptována, musí obsahovat všechny náležitosti – registrační údaje, telefonické spojení na Kupujícího jako kontaktní osobu pro dopravce (nutné k převzetí zboží), přesnou adresu místa dodání zboží a předběžný termín dodání. V tom případě je objednávka současně návrhem Kupní smlouvy. K uzavření Kupní smlouvy není nutné potvrzení objednávky prodávajícím, Kupní smlouva pak vzniká samotným dodáním zboží.
 2. Provedením objednávky Kupující potvrzuje bez výhrad, že se seznámil se všemi ustanoveními těchto obchodních podmínek, jakož i v den odeslání objednávky platnou výší ceny objednaného zboží uvedenou v ceníku internetového obchodu www.thermofas.cz, včetně případných dopravních a manipulačních nákladů, a že s nimi souhlasí. Pro kupujícího platí ceny v okamžiku objednání zboží. V případě, že kupující požaduje odeslání objednávky v pozdějším termínu než 10 pracovních dnů od objednání a dojde li v tomto prodlouženém termínu k úpravě cen internetového obchodu, má Prodávající právo na úpravu cen v objednávce. O této skutečnosti musí Prodávající neprodleně informovat Kupujícího. Odeslanou objednávkou (návrhem Kupní smlouvy) je Kupující po dobu stanovenou k dodání zboží neodvolatelně vázán.
 3. Objednávka musí obsahovat přesnou specifikaci zboží, jeho množství, cenu za měrnou jednotku zboží a cenu za položku. Ceny jsou uvedeny v Kč a jsou uváděny včetně 21% DPH
 4. Při chybném zadání zboží do objednávky ze strany Kupujícího a následné výměně zboží si Prodávající vyhrazuje právo účtovat veškeré náklady s výměnou spojené. Výše těchto nákladů bude stanovena a uhrazena předem a teprve poté dojde k výměně zboží.

Dodací podmínky

 1. Zboží je dodáváno více způsoby, ze kterých si kupující zvolí při objednání nebo na kterých se dohodne s Prodávajícím. Kupující má možnost zvolit při objednání zboží osobní odběr přímo ve skladech společnosti Baumit s.r.o., nebo ve společnosti THERMOFAS CZ s.r.o. a to v těchto odběrních skladech:
 • THERMOFAS CZ s.r.o., areál ZD, Nádražní ul., 693 01 Hustopeče
 • BAUMIT s.r.o., Brněnská 679, 664 42 Brno – Modřice
 • BAUMIT s.r.o., areál EDĚ 1301, 735 71 Dětmarovice (Ostrava)
 • BAUMIT s.r.o., Průmyslová 1841, 250 01 Brandýs nad Labem

Od okamžiku, kdy je objednávka připravena k osobnímu odběru ve zvoleném skladu (zákazník je informován e-mailem), musí zákazník objednávku vyzvednout nejpozději do pěti pracovních dnů, jinak bude objednávka stornována.

2. Dopravu zboží zajišťuje Prodávající, pokud si ji kupující objedná. Zboží může převzít pouze oprávněná osoba, která je povinna se dostatečně identifikovat (platný občanský průkaz nebo cestovní pas). Pokud si kupující nepřevezme zboží z důvodů ležících na jeho straně (např. není-li kupující nebo jím pověřená osoba přítomna nebo není-li schopen uhradit kupní cenu apod.), je povinen nést v plné výši náklady spojené s opakovaným dodáním. Vlastnické právo ke zboží přechází na kupujícího v okamžiku převzetí zboží pod podmínkou zaplacení plné kupní ceny.

3. Kupující je povinen při dodání zkontrolovat spolu s dopravcem stav zásilky dle dodacího listu a odmítnout převzetí neúplné nebo poškozené zásilky. Pokud je zásilka neúplná nebo poškozená, je povinen sepsat s dopravcem záznam o škodě a tento neprodleně prodávajícímu zaslat e-mailem, případně poštou a současně ihned Prodávajícímu oznámit tuto skutečnost telefonicky. Pokud Kupující podpisem v dokladech dopravce převzetí zásilky potvrdí, je zásilka považována za bezvadnou a na dodatečné reklamace neúplnosti nebo poškození nebude brán zřetel (vyjma situace, kdy není možné z objektivních důvodů provést kontrolu dodávky ihned při převzetí zásilky od dopravce. V tomto případě je Kupující povinen tak učinit bez zbytečného odkladu do 24 hodin a o zjištěných nedostatcích ihned informovat Prodávajícího).

4. Nebezpečí škody na zboží přechází na Kupujícího okamžikem převzetí zboží od Prodávajícího, resp. od dopravce.

5. Prodávající si vyhrazuje právo na prodloužení dohodnuté dodací lhůty v případě nepředvídatelných událostí. O této skutečnosti je povinen Kupujícího neprodleně informovat a dohodnout náhradní termín plnění. Nedodá-li prodávající zboží ani v náhradním termínu, je Kupující oprávněn od smlouvy bez dalšího odstoupit.

Platební podmínky

 1. Úhradu předem je možné provést převodem nebo vkladem na účet Prodávajícího na základě e-mailem zaslané Zálohové faktury, variabilním symbol je číslo Zálohové faktury. Částka musí být připsána na účet Prodávajícího nejméně 5 pracovních dnů předcházejících dni plnění.
 2. Úhradu při dodání zboží je možné po dohodě provést s následujícím omezením:
  • Veze-li objednané zboží přímo výrobce (tepelné izolace, fasádní omítky a barvy, lepidla a stěrky Baumit), nelze tuto část objednávky uhradit při dodání.
  • Fasádní omítky a barvy jsou vyráběny (míchány) na přímou objednávku pro zákazníka, nelze tuto část objednávky uhradit při dodání.
 3. Úhradu dobírkou je možné provést při zaslání objednaného zboží prostřednictvím dopravní společnosti THERMOFAS CZ s.r.o. K ceně bude připočteno doběrečné. Na úhradu dobírkou se vztahují všechna omezení dle výše uvedeného bodu 2.
 4. Úhradu při osobním vyzvednutí zboží je možné provést po dohodě s Prodávajícím na těchto odběrných místech:
  • THERMOFAS CZ s.r.o., areál ZD, Nádražní ul. , 693 01 Hustopeče

Záruka

 1. Prodávající poskytuje záruku na zboží specifikované ve faktuře nebo v jiném účetním dokladu a současně v příslušném dodacím listu. Nároky Kupujícího ze záruky za jakost se řídí příslušnými ustanoveními Obchodního zákoníku.
 2. Záruka se nevztahuje na závady vzniklé použitím a instalací, které jsou v rozporu s technologickým postupem výstavby, návodem k obsluze nebo všeobecnými zásadami, za závady vzniklé nedodržením pokynů pro údržbu, provoz nebo obsluhu výrobku, na závady vzniklé nesprávnou přepravou a nesprávným skladováním; neodborným nebo nepřiměřeným zacházením, provozem za jiných než výrobcem stanovených podmínek, resp.za neobvyklých podmínek; fyzickým poškozením, na závady vzniklé neodvratnou událostí (oheň,voda apod. ), povětrnostními vlivy, poškozením bleskem nebo elektrostatickým výbojem, nadměrným mechanickým opotřebením apod.
 3. Od 1.1.2003 je v účinnosti zákon č. 136/2002 Sb., kterým se mění Občanský zákoník. Záruční doba spotřebního zboží je 24 měsíců. Za vadu je považováno to, co neodpovídá kvalitativnímu vymezení zboží, jež vyplývá z kupní smlouvy. Naopak nelze za vadu považovat případ, kdy výrobek doslouží v důsledku užití či běžného opotřebení úměrného délce a způsobu užívání. Na žádost Kupujícího je Prodávající povinen poskytnout vydat kupujícímu doklad o zakoupení věci (obsahující jméno a příjmení, název nebo obchodní firmu prodávajícího, jeho identifikační číslo, sídlo právnické osoby nebo bydliště fyzické osoby. Nesplněním povinností týkajících se vydání Záručního listu není platnost záruky dotčena. Je-li to s ohledem na poskytovanou záruku potřebné, Prodávající v Záručním listu vysvětlí obsah poskytované záruky, uvede její rozsah, podmínky, dobu platnosti a způsob, jakým je možno uplatnit nároky, jež z ní plynou. Je-li na prodávané věci, jejím obalu nebo návodu k ní připojeném vyznačena v souladu se zvláštními právními předpisy lhůta k použití věci, skončí záruční doba uplynutím této lhůty. Záruka se nevztahuje na opotřebení věci způsobené jejím obvyklým užíváním, ani na vady, pro které byla sjednána nižší cena. Kupující může požadovat výměnu věci nebo výměnu součásti věci pouze není-li to vzhledem k povaze vady neúměrné. Po dobu prvních 6 měsíců záruční doby se přenáší důkazní břemeno v reklamačním řízení na Prodávajícího.

Odstoupení od kupní smlouvy (vrácení zboží)

 1. Kupující má v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo odstoupit od smlouvy do 14-ti dnů od převzetí zboží. Pokud k takové situaci dojde, je Kupující oprávněn vrátit pouze nepoškozené zboží, bez známek užívání nebo opotřebení, v původním a neporušeném obalu, se všemi součástmi a příslušenstvím a s veškerou dokumentací.
 2. Před samotným vrácením zboží je Kupující povinen včas uvědomit prodávajícího telefonicky, dohodnout termín vrácení a adresu, na kterou vrácené zboží dopravit, současně zaslat prodávajícímu e-mail s uvedením čísla objednávky, faktury a dodacího listu a sdělit číslo účtu, na který chce vrátit uhrazenou částku.
 3. Vrácené zboží je Kupující povinen zasílat výhradně doporučeně a pojištěné a to na vlastní náklady, Prodávající neručí za jeho případnou ztrátu či poškození.
 4. Pokud nebude splněna některá z výše uvedených podmínek, nebude odstoupení od kupní smlouvy akceptováno, zboží nebude převzato zpět a uhrazená částka nebude vrácena.
 5. Pokud Kupující odstoupí od smlouvy, Prodávající mu vrátí částku, která se bude rovnat rozdílu kupní ceny a nákladů, které prodávající vynaložil v souvislosti s dodáním zboží.
 6. Možnost odstoupení od smlouvy se vztahuje pouze na dodávku zboží, jehož cena není závislá na cenových výchylkách nezávislých na vůli Prodávajícího, na zboží, které nebylo objednáno nebo upraveno speciálně a výslovně pro Kupujícího a na zboží, při jehož převzetí nebylo možné dostatečně je prohlédnout. V případě objednání fasádních omítek a barev, které jsou vyráběny na zakázku dle požadavku Kupujícího a pokud bylo již započato s výrobou, nelze tyto vrátit a odstoupit od kupní smlouvy v plném rozsahu.

Reklamace při dodání

 1. Pokud je zásilka neúplná nebo poškozená, je Kupující povinen sepsat s dopravcem záznam o škodě (popis závady a jejího vzniku, číslo objednávky a dodacího listu ) a tento neprodleně Prodávajícímu zaslat e-mailem, případně poštou a současně ihned Prodávajícímu oznámit tuto skutečnost telefonicky.
 2. Při reklamaci je Kupující povinen prokázat zakoupení předmětu plnění u Prodávajícího dodacím listem. Prodávající není povinen přijmout k vyřízení reklamace předmět plnění, nepředá-li jej kupující se všemi součástmi a příslušenstvím a s veškerou dokumentací. O výsledku reklamace je kupující informován způsobem sjednaným s prodávajícím (e-mailem, telefonicky, písemně), a to nejpozději do 30 dnů od převzetí předmětu plnění k vyřízení reklamace. Odstranění závady je dle typu produktu realizováno výměnou produktu, výměnou vadného dílu, případně odstraněním závady v servisním středisku.
 3. Při neoprávněné reklamaci (nebude-li zjištěna oznámená závada nebo půjde-li o závadu nespadající do záručních podmínek) může prodávající požadovat úhradu vzniklých nákladů (za dopravu, komunikaci, opravu apod.).

Paletové hospodářství

 1. Objednané zboží je Kupujícímu dodáváno buď volně ložené nebo na dřevěných EUR paletách, které jsou Kupujícímu vyúčtovány se zbožím v daňovém dokladu za cenu 220 Kč/ks účtovanou výrobcem nebo smluvním dodavatelem. Po převzetí zboží dle dodacího listu se tak stávají majetkem Kupujícího.
 2. Kupující však může EUR palety nepoškozené a stejného druhu vrátit do 3 měsíců od uskutečnění dodávky a to na místo a v termínu, které si dohodl s Prodávajícím. Kupující je současně povinen předložit doklad (faktura nebo dodací list) o nákupu palet. Poté bude Kupujícímu dobropisem vrácena částka za zakoupené palety za následujících podmínek snížená o:
 • oběhovou srážku 20 Kč/ks tj.v ceně 200 Kč/ks plus případné opotřebení dané výrobcem nebo dodavatelem
 • nad tři měsíce jsou palety nevratné a nedobropisovatelné

3. Prodávající si vyhrazuje právo odmítnout zpětné vykoupení poškozených nebo neúplných EUR palet.

Ochrana osobních údajů

 1. Využitím internetového obchodu Prodávajícího souhlasí Kupující se zapsáním informací o jeho osobě a nákupech do databáze Prodávajícího. Prodávající se zavazuje používat osobní údaje kupujícího v souladu se Zákonem na ochranu osobních údajů. Veškeré údaje, které kupující sdělí při objednání zboží prodávajícímu, jsou považovány za důvěrné a nebudou poskytnuty třetí osobě nebo jinak zveřejněny. Výjimku představují externí dodavatelé a dopravci, kterým jsou osobní údaje zákazníků předávány v minimálním rozsahu, který je nutný pro bezproblémové doručení zboží.

Závěrečná ustanovení

 1. Tyto Obchodní podmínky platí ve znění uvedeném na internetových stránkách Prodávajícího v den odeslání elektronické objednávky Kupujícímu.
 2. Odesláním elektronické objednávky Kupující bez výhrad akceptuje veškerá ustanovení Obchodních podmínek ve znění platném v den odeslání objednávky, jakož i v den odeslání objednávky platnou cenu objednaného zboží (včetně přepravného či poštovného) uvedenou v katalogu internetového obchodu Prodávajícího, nebylo-li v konkrétním případě prokazatelně dohodnuto jinak. Odeslanou objednávkou – návrhem kupní smlouvy je kupující neodvolatelně vázán.
 3. V situacích, které neupravují tyto Obchodní podmínky se vztah Kupujícího a Prodávajícího řídí platnými právními úpravami, především Obchodním a Občanským zákoníkem.

 

V Hustopečích 2.12.2021